» Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě  http://www.gabionynej.cz

 

Základní  ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Pozemní stavby Prachatice s.r.o., se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČO: 24131229, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181435 (dále jen „prodávající“) upravují vztahy s jejími zákazníky (dále jen „kupující“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Prodávající: prodávajícím se rozumí firma Pozemní stavby Prachatice s.r.o. zabývající se především prodejem svařovaných sítí a spojovacího materiálu gabionových konstrukcí, realizací staveb gabionových zdí a realizací dalších systémů zpevněných svahů.

Kupující: kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu při registraci pouze své nezbytné kontaktní údaje, které jsou potřebné pro vyřízení jeho objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.gabionynej.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží se považuje za kupní smlouvu. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

 

Dodání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se zboží považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Způsob dopravy:
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Osobní odběr je možný na skladě v Prachaticích.

 

Platební podmínky

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží

  • Dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby
  • Poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem (uvedeným na zaslaném zálohovém listě), který platbu identifikuje

 

 

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci. Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

Práva a povinnosti kupujícího

Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (expediční náklady, dobírka) uvedené v závazné objednávce. Pokud zákazník zboží od doručovatele nepřevezme, může prodávající vymáhat náklady s objednávkou spojené po zákazníkovi. Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

 

Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba a záruční list. Jako záruční list slouží daňový doklad. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 

Uplatnění reklamace a postup

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, jelikož dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

 

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je stanovena zákonem č. 634/1992 Sb. a to třicetidenní.

 

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků z registračního formuláře. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

MmFhODIwZ